Γλώσσα
 Language
 Η Αγία Γραφή σε μετάφραση
 Νεόφυτου Βάμβα
 Βιβλίο  Κεφάλαιο  Μέγεθος
 χαρακτήρων

1 <<Ωιδή των Αναβαθμών.>> Ιδού, ευλογείτε τον Κύριον, πάντες οι δούλοι του Κυρίου, οι ιστάμενοι την νύκτα εν τω οίκω του Κυρίου. 
2 Υψώσατε τας χείρας σας εις τα άγια και ευλογείτε τον Κύριον. 
3 Να σε ευλογήση ο Κύριος εκ Σιών, ο ποιήσας τον ουρανόν και την γην. 


Το κείμενο σε MS Word αρχείο 'Αλλα κείμενα: Εβδομήκοντα